Realizacja projektu z PFRON „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski realizuje wsparcie w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; dzięki uzyskaniu grantu od PFRON-u.
W ramach otrzymanego grantu zakupiliśmy środki ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środki dezynfekcyjne i wyposażenie potrzebne do ich stosowania.
Poniżej plakat z logotypami unijnymi, i logiem PFRON-u, o treści:
Tutaj realizowana jest umowa o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie projektu z UE: 14 630 170,25 PLN
Plakat

dyrektor