Projekty ministerialne

 

MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJLogo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Flaga i godło Polski

1. Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski realizuje zadanie publiczne polegające na świadczeniu usług asystencji osobistej, w ramach programu “Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami”- edycja 2024, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Termin Realizacji 01.01.2024 – 31.12.2024 (usługi asystenckie od 01.02.2024 do 31.12.2024).

Finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
w wysokości  431 161,50 zł

Plakat

2. Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski realizuje zadanie publiczne polegające na świadczeniu usług asystencji osobistej, w ramach programu “Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami”- edycja 2023, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Termin Realizacji 01.01.2023 – 31.12.2023 (usługi asystenckie od 01.02.2023 do 31.12.2022).

Finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
w wysokości  289 258,76 zł

3. Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski realizuje zadanie publiczne polegające na świadczeniu usług asystencji osobistej, w ramach programu “Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami”- edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Termin Realizacji 01.01.2022 – 31.12.2022 (usługi asystenckie od 01.02.2022 do 31.12.2022).

Finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
w wysokości  257 156,00 zł

Asystenci:

Według Programu określonego przez Ministerstwo, Asystentem mogą zostać osoby:

1)      osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji nanastępujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub

2)      osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu lub

3)      osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Uwaga:

Na potrzeby realizacji programu, za rodzinę uznaje się także inne osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą niepełnosprawną (m.in. konkubent, konkubina).

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji wymagane jest także:

1)      zaświadczenie o niekaralności oraz

2)      pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

3)      pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Uczestnicy programu

Beneficjentem – Uczestnikiem – programu może zostać:

 1. osoba ze znacznym, lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (I, lub II grupa inwalidzka) z tym, że w pierwszej kolejności usługi Asystenta będą przyznawane osobom zupełnie nic nie widzącym, w dalszej kolejności z poczuciem światła,w dalszej  – z resztkowym widzeniem obiektów
 2. osoba niepełnoletnia do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności z zaznaczonymi pkt 7 i 8 w treści orzeczenia (wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji)

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1)     840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2)     720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3)     480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

4)     360 godzin rocznie dla:

 1. a)     dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. b)     osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga:

Do powyższego limitu wliczają się nie tylko godziny asystencji otrzymane w ramach programu realizowanego przez PZN OŚl, ale także godziny otrzymane w ramach programów realizowanych przez inne podmioty (np. ośrodki pomocy społecznej, inne fundacje i stowarzyszenia, CAS, CIS itp.) o ile są one realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W sprawie szczegółów programu prosimy kontaktować się z biurem Zarządu naszego Okręgu:

Kościuszki 25/1

45-063 Opole

Tel.: 77 442-61-15

e-mail: dyrektor_pzn_opole@op.pl

Logo FIO

DZIAŁAJMY RAZEM

W okresie od 01.02.2017 do 31.12.2017 r. realizowaliśmy projekt „Działajmy razem” w ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej FIO

Zadanie polegało na zorganizowaniu działań grupowych zwiększających aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym osób niepełnosprawnych wzrokowo:

1. Grupowe szkolenie edukacyjne “Działania społeczno-obywatelskie” – szkolenie będzie miało na celu utworzenie grupy liderów oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat działań społeczno-obywatelskich. Dowiedzą się oni jak angażować się w problem dotyczący społeczności inwalidów wzroku, który uznają za ważny i możliwy przez nich do rozwiązania, jak go zbadać i jak poszukiwać możliwe sposoby rozwiązań a następnie przeprowadzać działania zmierzające do jego rozwiązania lub ograniczenia jego dotkliwości. Wspólnie dokonają wyboru problemu, który uznają za ważny w swoich społecznościach lokalnych. Następnie szczegółowo go zdiagnozują, odpowiedzą na pytania pod okiem instruktorów:
– co stanowi istotę problemu,
– kogo dotyczy problem,
– jaki jest zasięg problemu,
– gdzie on występuje,
– jak długo trwa problem,
– czy jest okresowy czy stały,
– gdzie leży źródło problemu,
– co było jego przyczyną,
– jak rozwiązać problem,
– jakie są wady i zalety rożnych możliwości jego rozwiązania.
Po zakończeniu diagnozy w formie dyskusji nastąpi wyznaczenie celu i opracowanie rozwiązań problemu.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak szukać sojuszników do rozwiązania problemów, kto może być cennym sojusznikiem, jak przygotować się do rozmowy z sojusznikiem. Poznają skuteczne sposobu komunikowania się. Uczestnicy zyskają pewność siebie w kontaktach oraz poczucie że są ważnym podmiotem w społeczności. Wybrani liderzy z tej grupy zaangażują się kolejny etap projektu, którym będą spotkania integracyjne w kołach powiatowych i szkolenia w szkołach ogólnodostępnych.

2. Spotkania integracyjne w kołach powiatowych – wybrani liderzy zapoznają społeczność lokalną, środowisko inwalidów wzroku oraz osoby z ich otoczenia z możliwymi sposobami rozwiązania problemu, podejmą działania rozwiązujące rozpoznany problem lub zmniejszające jego dotkliwość. Podczas spotkań integracyjnych liderzy zmotywują i przygotują do działań zespół wolontariuszy, którzy będą pracować na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych z tytułu wzroku w przyszłości.

3. Szkolenia w szkołach ogólnodostępnych – będą dotyczyć problematyki funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących, dostosowania przestrzeni do ich potrzeb, możliwości funkcjonalnych oraz nowych technologii i specjalistycznego sprzętu codziennego użytku wykorzystywanego przez osoby niewidome i słabowidzące.
Szkolenia będą przeprowadzone przez specjalistów i wyłonionych w poprzednich działaniach wolontariuszy.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania osób niewidomych, słabowidzących, mieszkańców województwa w życie publiczne oraz w działalność społeczno – obywatelską

Projekt „Działajmy razem” przyczyni się do rozwiązania problemów:
– braku zaangażowania się osób niewidomych w działania społeczno-obywatelskie w małych miejscowościach
– braku dostępności do wiedzy o barierach architektonicznych i codziennym funkcjonowaniu osób z dysfunkcją wzroku,
– bezradności społeczeństwa w kontakcie z osobami niewidomymi,
– bezradności osób niewidomych w kontakcie ze społeczeństwem.

PRZEKROCZYĆ PRÓG

W okresie od 01.05.2015 do 16.11.2016 r. realizowaliśmy projekt „Przekroczyć próg” w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej FIO

Zadanie polegało na:

 1. Zorganizowaniu działań indywidualnych zwiększających aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym osób niepełnosprawnych wzrokowo:
  zajęcia indywidualne z obsługi sprzętu nowych technologii umożliwiające codzienne funkcjonowanie (bezwzrokowa obsługa tel. komórkowego-mówiącego, dyktafonu, odtwarzaczy książek mówionych, specjalistycznych klawiatur itp.),
  zajęcia indywidualne Biofeedback – tzw. terapia „XXI wieku”, dotychczas wykorzystywana w pracy z osobami niewidomymi i słabo widzącymi tylko w województwie zachodniopomorskim. Biofeedback przeznaczony jest dla osób, którym potrzebna jest dobra koncentracja, pamięć, odporność na stres itp.
 1. Zorganizowaniu grupowych szkoleń informacyjno-edukacyjnych na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz funkcjonowania osób z uszkodzonym wzrokiem w przestrzeni publicznej.
 1. Wdrożeniu modelowych rozwiązań adaptacyjnych na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu – kontrastowe i dotykowe oznakowanie pomieszczeń i schodów w budynku, dostosowanie stanowiska komputerowego w czytelni bibliotecznej do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących.
 1. Zorganizowaniu wystawy „Przekroczyć próg” dot. problematyki osób niewidomych w Wojewódzkiej Bibliotece w Opolu, zwiększającej świadomość, iż niewidomi są częścią społeczeństwa, przedstawiające życie niewidomych oraz ich codzienną problematykę.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania osób niewidomych, słabo widzących, przedstawicieli instytucji samorządowych, placówek publicznych, mieszkańców województwa w życie publiczne.

Celami szczegółowymi projektu są:

– podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej użytkowania i obsługi sprzętów najnowocześniejszych obecnie na polskim rynku,

– zwiększenie samodzielności, pewności siebie, koncentracji i samooceny oraz pamięci niezbędnej do codziennego funkcjonowania osób niewidomych,

– podniesienie świadomości społecznej oraz edukacja społeczności regionalnej, – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niewidomych oraz integracja z resztą społeczeństwa,

– podniesienie poziomu usług świadczonych przez jednostki samorządowe oraz placówki publiczne na rzecz osób niewidomych,

– zwiększenie wiedzy na temat aranżacji przestrzeni publicznej dostosowanej do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących.