Zadania finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego

Projekt zrealizowany w okresie od 09-06-2016 do 28-10-2016
Samodzielność 2016

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu wyjazdowych warsztatów nauki samodzielności dla 20 dzieci i młodzieży wraz z opiekunami przy wykorzystaniu metod terapeutycznych, psychologicznych i pedagogicznych.

Celem wspomnianych warsztatów będzie:

– rozwinięcie funkcji poznawczych i społecznych,
– ograniczenie strachu w samodzielnym przemieszczaniu się w nowym terenie,
– rozwiniecie percepcji dotykowej, słuchowej i wzrokowej,
– zwiększenie aktywności dzieci,
– integracja ze środowiskiem i minimalizacja poczucia wyobcowania i lęku,
– zwiększenie sprawności manualnej i percepcji dotykowej niezbędnej dla osób z dysfunkcją wzroku,
– zwiększenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
– zintegrowanie społecznie, polepszenie samopoczucia i nastroju.

Warsztaty odbędą się w Niechorzu w Ośrodku wypoczynkowym „Jantar” w terminie 06 sierpnia do 13 sierpnia 2016

Projekt zrealizowany w okresie od 23-07-2015 do 15-12-2015
Szkolenia dla rodziców, opiekunów i nauczycieli z otoczenia niepełnosprawnych z tytułu wzroku II edycja

Projekt będzie polegał na:

  1. Zorganizowaniu szkoleń tyflologicznych – szkolenia skierowane są do rodziców, opiekunów, nauczycieli, kadry poradni psychologiczno–pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych osób z otoczenia osób niewidomych i słabo widzących z terenu woj. opolskiego, wyposażą uczestników w niezbędną wiedzę o specyfice funkcjonowania niewidomych i słabo widzących dzieci i młodzieży, ich specyficznych potrzebach i możliwościach wyrównania szans edukacyjnych. Szkolenia odbędą się w: Kędzierzynie Koźlu, Krapkowicach, Namysłowie, Kluczborku, Nysie. Szkolenia podniosą poziom wiedzy wśród osób (z otoczenia osób niepełnosprawnych z tytułu wzroku dzieci i  młodzieży szkolnej), które mają wpływ na kształtowanie i poziom edukacji szkolnej swoich podopiecznych. Szkolenie będzie przeprowadzone z udziałem specjalistów z Polskiego Związku Niewidomych, Okręgu Opolskiego, Ośrodka Wsparcie Edukacji Osób z dysfunkcją wzroku w Chorzowie.

Każde szkolenie obejmuje tematykę z zakresu tyflopedagogiki oraz funkcjonowania w przestrzeni publicznej inwalidów wzroku oraz tyfloinformatyki, będzie podzielone na 3 moduły:

I moduł obejmuje zagadnienia

-anatomia i patologia narządu wzroku oraz funkcjonalne następstwa w wadach i najczęstszych chorobach układu wzrokowego,

-ocena funkcjonalnego widzenia u młodzieży i dzieci z dysfunkcją wzroku oraz elementy rehabilitacji widzenia,

– adaptacja pomocy edukacyjnych do potrzeb uczniów z dysfunkcja wzroku,
– pomoce optyczne dla niedowidzących,
– źródła zakupu i finansowania sprzętu oraz specjalistycznych pomocy

II moduł obejmuje zagadnienia

– adaptacja małej przestrzeni
– adaptacja dużej (publicznej) przestrzeni do potrzeb inwalidów wzroku
– adaptacja dziecka w grupie pełnosprawnych oraz  ucznia w klasie oraz szkole

III moduł obejmuje zagadnienia

– sprzęt i możliwości technologiczne umożliwiające uczniowi niewidomemu i słabo widzącemu sprawne funkcjonowanie w środowisku szkolnym
– nowoczesne technologie wspomagające osoby słabo widzące i niewidome w życiu codziennym

  1. Jednocześnie w ramach projektu zostanie przeszkolona kadra oraz zakupiona specjalistyczna aparatura do prowadzenia zajęć Metodą Warnkego i zajęć sensomotorycznych.

Szkolenia podniosą poziom pracy specjalistów ds. rehabilitacji oraz wyposażą ich w nowoczesne narzędzia i metody pracy z niewidomymi i słabowidzącymi dziećmi i będą prowadzone w specjalistycznej instytucji upoważnionej do wystawiania certyfikatów: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.

SENSOMOTORYKA

Celem szkolenia z Sensomotoryki jest poznanie wpływu przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych na sferę edukacyjną oraz zachowanie dzieci. W czasie szkolenia odbywają się ćwiczenia praktyczne pozwalające na zobaczenie prawidłowych i nieprawidłowych reakcji w czasie testów  wywoływania odruchów.
Udział w szkoleniu pozwoli prawidłowo diagnozować istniejące zaburzenia oraz dzięki świadomości związku między rozwojem sensomotorycznym, a funkcjami poznawczymi, pozwoli szerzej, niż dotąd spojrzeć na możliwości skutecznych oddziaływań terapeutycznych.

Jednocześnie szkolenia poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia terapii sensomotorycznej w oparciu o przeprowadzoną diagnozę poziomu zintegrowania odruchów wczesnodziecięcych. Podczas kursu prezentowane są zagadnienia z zakresu elementów treningu motorycznego, motoryki dużej i motoryki precyzyjnej takie jak:

– regulacja napięcia,
– równowaga,
– stabilność linii środkowej ciała (koordynacja przód-tył, koordynacja prawa-lewa, rotacja),
– taktyka nauki motoryki wg Bernsteina.

W dalszej części szkolenia uczestnicy zostają szczegółowo zapoznani z programem treningowym, a przede wszystkim mają możliwość praktycznego wykonania całego zestawu ćwiczeń.

Celem szkolenia jest nauczenie terapeutów, w jaki sposób pracować z klientem, aby jego przetrwałe odruchy zostały zintegrowane i służyły do optymalnego wykonywania zadań ruchowych.

W późniejszym okresie planowane jest prowadzenie zajęć sensomotorycznych

METODA WARNKEGO:

Terapia Metodą Warnkego jest nowym rodzajem treningu wykorzystującym oddziaływanie wielokierunkowe angażujące wzrok, słuch i funkcje motoryczne by prawidłowo ukierunkować zaburzone funkcje niezbędne do nauki i sprawnego funkcjonowania, która jest z powodzeniem stosowana wobec dzieci i dorosłych, u których występują trudności w zakresie poprawnego czytania, pisania, mówienia, dysleksji, z zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej. Metoda skupia się na przyczynach a nie objawach problemu.

Głównym założeniem metody jest to, że dzieci cierpiące z powodu trudności w nauce, są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych tych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia.
Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania: próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania – i nauczenia się – wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter).
I w tym właśnie może pomóc metoda Warnkego.

Trening jest oparty na trzech założeniach:
1) Automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych.
2) Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych
3) Rozwój i automatyzacja „Wzrokowego języka”

Metoda Warnkego korzysta z innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Sprzęt do terapii ma certyfikaty bezpieczeństwa oraz zgodności z Unijną Dyrektywą 93/42EEC dotyczącą wyrobów medycznych, będzie służyć do pracy z inwalidami wzroku również długo po zakończeniu projektu.

W późniejszym okresie planowane jest prowadzenie zajęć Metodą Warnkego.

 

Projekt zrealizowany w okresie od 01-06-2014 do 15-12-2014

Celem zadnia jest wypełnienie luki w ofercie rehabilitacji w postaci aktywizacji społeczno-kulturalnej i sportowej osób niepełnosprawnych z tytułu wzroku z terenu województwa opolskiego

Realizacja projektu będzie polegała na stworzeniu możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym inwalidom wzroku i została podzielona na następujące zadania:

1. impreza sportowa „NIEWIDOMI NA KAJAKACH”,  odbędzie się w okresie od VI do VIII 2014r. i będzie polegała na zorganizowaniu dwóch spływów po rzekach woj. Opolskiego,

2. rodzinna impreza kulturalno-rekreacyjna z elementami zajęć teatralnych dla dzieci wraz z opiekunami „MIKOŁAJKI”. Impreza odbędzie się w XII 2014.

 

Projekt zrealizowany w okresie od 20-09-2014 do 15-12-2014

Projekt polegał na wypełnieniu luki w ofercie szkoleń z zakresu tyflologicznego, edukacji, nauki, funkcjonowania i rehabilitacji inwalidów wzroku z terenu woj. opolskiego. Realizacja projektu będzie polegała na:

1. Zorganizowaniu szkolenia tyflopedagogicznego w dwóch szkołach w woj. opolskim – 2 szkolenia.

Szkolenia wyposażą uczestników w niezbędną do ich pracy, wiedzę o specyfice funkcjonowania niewidomych i słabowidzących dzieci, ich specyficznych potrzebach i możliwościach edukacyjnych. Będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną.

2. Zorganizowaniu szkolenia biofeedback dla dwóch osób wraz z zakupem urządzenia tj. 1-go zestawu.

Szkolenie podniesie poziom pracy specjalistów ds. rehabilitacji oraz wyposaży ich w nowoczesne narzędzia i metody pracy niewidomymi i słabowidzącymi dziećmi.

Szkolenie będzie prowadzone w specjalistycznej instytucji upoważnionej do wystawiania certyfikatów.

 

Logo_PFRON1