RODO

RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Polskim Związku Niewidomych Okręg Opolski

W związku ze zmianami przepisów dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, zamieszczamy poniżej informacje o przetwarzaniu danych osobowych w PZN Okręgu Opolskim. Informacja ta będzie umieszczona na stałe na naszej stronie internetowej w zakładce „O nas” – “RODO“.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PZN Okręg Opolski

 1. Administratorem Waszych danych osobowych jest Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski z siedzibą w Opolu przy ul. Kościuszki 25/1, Opole 45-063. Z Administratorem można się skontaktować listownie poprzez adres korespondencyjny lub mailowo poprzez adres: pzn_opole@op.pl.
 2. U Administratora wyznaczono osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych z która można się skontaktować listownie na adres administratora lub mailowo: u.k_pzn.opole@op.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

 1. w celu wykonania zadań statutowych. Statut dostępny jest na stronie: http://pzn.opole.pl/o-nas/statut/,
 2. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umowy w tym zakresie. Dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy,
 3. w celach archiwizacyjnych,
 4. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania rachunków oraz dokumentów księgowych,
 5. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi,
 6. w celach informacyjnych, statystycznych i ewidencyjnych,

Podstawa prawna przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

 1. na podstawie zgody osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a)
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b)
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na PZN Okręg Opolski (art. 6 ust. 1 lit c)
 4. w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu PZN Okręg Opolski (art. 6 ust. 1 lit f)
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być warunkiem uczestnictwa w zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. przez okres przynależności do Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Opolskiego,
 2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody,
 3. przez czas niezbędny do wykonania umowy a ponadto przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy,
 4. przez czas wynikający z przepisów prawa (dane księgowe przez okres 5 lat od zakończenia okresu rozliczeniowego, dane archiwizacyjne – przez okres wynikający z przepisów prawa.

Każdy którego dane osobowe przetwarza PZN Okręg Opolski ma prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679.

W przypadku pkt. 3, 4 i 5 – o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

Dane osobowe mogą być powierzone:

 1. organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
 2. ubezpieczycielom,
 3. firmą kurierskim przewozowym i pocztowym,
 4. podmiotom zewnętrznym tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi podwykonawstwa – usługi szkoleniowo, księgowe i informatyczne,
 5. organom administracji samorządowej i państwowej, zajmujących się przyznawaniem równych dotacji i grantów, w celu pozyskania i rozliczenia tych dotacji i grantów.