Dotacja na założenie firmy – zapraszamy do udziału w projekcie

DOTACJA NA ZAŁOŻENIE FIRMY!
EDUFIN sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Dotacja na dobry początek”.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
a) osoby powyżej 29 r. ż. (osoby, które w dniu przystąpienia do udziału w projekcie miały ukończone 30 lat),
b) osoby niepracujące (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo),
c) osoby mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w woj. opolskim, w szczególności osoby zamieszkujące obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej (w gm. Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice),
d) osoby zamierzające zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. opolskim, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnością,
• osoby po 50 roku życia (osoby, które w dniu przystąpienia do udziału w projekcie miały ukończone 50 lat),
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia,
• osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia.

W ramach projektu oferujemy:
• szkolenia oraz doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
• przyznanie dotacji w kwocie nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej
• wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotna pomoc finansowa
• zwrot kosztów dojazdu
• materiały szkoleniowe
• wyżywienie

Biuro projektu:
Biuro: ul. Ozimska 48, 45-368 Opole
Godziny otwarcia: 8:30-16:30
Tel. 570 886 550
Email: biuro@edufin.eu

Ulotka


dyrektor