Studia podyplomowe z tyflopedagogiki – serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki organizowane przez Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego ANDGAROG Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Partnerem organizacyjnym i merytorycznym studiów jest
Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski.
Z naszej strony chcemy dołożyć wszelkich starań, aby program studiów w jak największym zakresie wzbogacić o zajęcia praktyczne, przybliżające funkcjonowanie i specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci oraz młodzieży z dysfunkcją wzroku.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją wzroku. Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie tyflopedagogiki – edukacji i rehabilitacji uczniów słabowidzących i niewidomych – do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

Zajęcia odbywają się w Opolu, tylko w soboty (średnio co drugą), od godz. 9.00, w Zespole Szkół Elektrycznych (ul. T. Kościuszki 39-41) i w Zespole Szkół Ekonomicznych (ul. T. Kościuszki 43).

Kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest: ukończenie studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia, złożenie kompletu dokumentów oraz wpłata wpisowego i czesnego w terminie do 20 października 2018 r.

Koszt studiów podyplomowych: wpisowe – 100 zł (zwrotne w przypadku nieuruchomienia kierunku); czesne – 1200 zł za semestr. Może być płatne w dwóch ratach w każdym semestrze.

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.

Dziekanat PCKU „Andragog” w Opolu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 oraz w soboty (gdy odbywają się zajęcia) w godzinach 8.15-14.00.
tel. 77 453 84 09, 77 442 61 30, kom. 607 888 338
http://www.andragog.edu.pl

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz zgłoszeniowy (do pobrania w dziekanacie lub poniżej na stronie internetowej),
2) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) zdjęcie legitymacyjne,
4) kopia dowodu osobistego (1. i 2. strona na jednej kartce),
5) dowód wpłaty wpisowego,
oraz koperta ze znaczkiem (zaadresowana zwrotnie).
Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć w dziekanacie Podyplomowego Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog” w Opolu lub w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu (49-300 Brzeg, ul. Młynarska 12); w terminie do 21 października 2017 r. (o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań).


dyrektor