Zaproszenie na Walne Zebranie Koła PZN Prudnik

Z A P R O S Z E N I E

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski Koło Prudnik uprzejmie zawiadamia, że 04 września 2015 r. (piątek) o godz. 11:00 w Restauracji „Parkowa”, Prudnik ul. Parkowa 2 odbędzie się Walne Zebranie Koła PZN Prudnik.

Proponowany porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Koła, przywitanie gości i zebranych członków Koła.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Koła.
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania Koła.
 5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz Komisji uchwał
  i wniosków.
 6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Okręgu.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom Koła.
 8. Zabranie głosu przez zaproszonych gości .    

WYBORY

 • Wybór Prezesa Zarządu Koła.
 • Wybór członków i zastępców Zarządu Koła.
 • Wybór bądź nie Komisji Rewizyjnej Koła.
 • Wybór Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.
 • Ogłoszenie wyników wyborów
 • Dyskusja i wolne wnioski
 • Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Koła na następną kadencję oraz zamknięcie Zebrania.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu
Prosimy o przybycie z ważną legitymacją członka PZN

Za Zarząd Koła
Prezes Koła
Kazimiera Birecka


dyrektor