Jak zostać członkiem PZN

Kto może zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych?

Do PZN mogą należeć:

  1. dzieci do ukończenia 16 lat, posiadające orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze względu na wzrok,
  2. osoby posiadające orzeczenie Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o drugiej lub pierwszej grupie inwalidzkiej ze względu na wzrok,
  3. osoby posiadające orzeczenie Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poświadczające całkowitą niezdolność do pracy lub całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji ze względu na wzrok,
  4. osoby posiadające orzeczenie wydane przez Wojewódzki lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok.

Niezbędne dokumenty wymagane przy przyjęciu do Związku:

  1. ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginalny dokument do wglądu),
  2. jedno, aktualne zdjęcie legitymacyjne,
  3. dowód osobisty lub nr PESEL w przypadku dzieci.

Wymienione powyżej dokumenty należy złożyć w Kole PZN na terenie powiatu zgodnego z miejscem zamieszkania. Organem uprawnionym do przyjmowania nowych członków jest Prezydium Zarządu Okręgu na podstawie wniosku Zarządu Koła. Przyjęcia odbywają się raz w miesiącu.

Opłaty członkowskie
Składki członkowskie wynoszą aktualnie 48 zł na rok (4 zł miesięcznie). Opłaca się je z góry za cały rok. Z opłacania składek są zwolnione jedynie dzieci do ukończenia 16 roku życia.