Centrum Usług Asystenckich

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski realizuje świadczenie usług asystenckich.  W celu skorzystania z usługi, proszę kontaktować się z

Polskim Związkiem Niewidomych Opolskim
ul. Kościuszki 25/1 
tel 77 44 26 116
e-mail pzn_opole@op.pl

1. Regulamin dotyczy świadczenia usług asystenckich świadczonych w ramach projektu pn. Centrum Usług Asystenckich 4 współfinansowanego przez PFRON w ramach umowy o zlecenie zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Regulamin określa zasady korzystania usług przez osobę biorącą udział w projekcie zwaną dalej „Korzystającym” oraz zasady współpracy z osobą świadczącą usługi zwaną dalej „Asystentem”.

2. Osoba przystępująca do projektu zobowiązuje się do udziału w projekcie przez cały okres jego trwania tj. od 01.04.2021 do 31.03.2022.

3. Usługi asystenckie przyznawane są wyłącznie  w przypadku dysponowania odpowiednimi zasobami kadrowymi niezbędnymi do realizacji usług na danym terenie lub odpowiednimi środkami finansowymi na zatrudnienie asystentów.

4. Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej  za ewentualne szkody powstałe podczas świadczenia usług przez „Asystenta”, wobec „Korzystającego” i osób trzecich.

5. Cele i Ogólne zasady korzystania z usług asystenckich:

 1. Celem usług asystenckich jest wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości życia osób niewidomych – mieszkańców woj. opolskiego poprzez zapewnienie pomocy w przemieszczaniu się i aktywizacji społecznej, przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu, ułatwienie codziennego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych poprzez wsparcie ich w czynnościach, których nie mogą wykonywać bez pomocy innych, za względu na ubytek zdolności widzenia.
 2. Usługi asystenckie zwane dalej „Usługami” realizowane są na terenie województwa opolskiego.
 3. Odbiorcą usług asystenckich tj. „Korzystającym” są osoby niewidome zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku powyżej 18 –go roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu narządu wzroku:
 • małżeństwa całkowicie niewidomych, nieposiadających możliwości pomocy ze strony rodziny lub dorosłych dzieci,
 • osoby całkowicie niewidome, nieposiadające możliwości skorzystania z pomocy bliskiej rodziny,
 • osoby słabowidzące, posiadające dodatkową niepełnosprawność lub dysfunkcję ruchową,
 • osobom z resztami wzroku i ograniczeniem w samodzielnym przemieszczaniu się.
 1. Praca „Asystenta” ma na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością klienta, stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie wywiązywania się ze stawianych społecznie oczekiwań.
 2. Oprócz spraw bieżących podczas usługi podejmowane są działania zmierzające do poprawy sytuacji i funkcjonowania „Korzystającego”. Praca z osobami z deficytami wzrokowymi prowadzona będzie z uwzględnieniem wszystkich doświadczeń i wskazówek autorskich opracowanych przez PZN W-wa, Instytut Tyflologiczny W-wa.
 3. „Asystent” nie będzie świadczył ww. usług osobom, które mogą być objęte analogiczną pomocą w ramach ustaw, z których wynikają zadania:
 • usługi tłumacza języka migowego określonej w ustawie o języku migowym oraz innych środkach komunikowania się,
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6. Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski ma prawo odmówić zrealizowania usług:

 • w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu „Korzystającego”, „Asystenta”, stażystów, wolontariuszy lub osób trzecich,
 • w przypadkach, w których okoliczności wskazują na możliwość, wywołania szkody osobom trzecim lub łamania przepisów prawa,
 • o ile są usługami wyłącznie o charakterze utrzymania czystości w pomieszczeniach, pielęgnacyjnym lub higienicznym.
 • gdy asystent nabierze podejrzeń, że korzystający jest po spożyciu alkoholu lub narkotyków
 • gdy „Korzystający” jest agresywny lub obraża „Asystenta” i/lub komisję,

7. Sposób przydzielania usług asystenckich osobom zainteresowanym.

 1. Zgłoszenia od osób niewidomych przyjmowane są drogą pisemną, osobiście, telefoniczne oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski ul. Kościuszki 25/1 , telefon 77 44 26 116, e-mail: pzn_opole@op.pl
 2. Usługi asystenta przyznawane są przez komisję powoływaną przez zespół specjalistów ds. rehabilitacji oraz Zarząd Okręgu.
 3. Po wstępnym etapie rekrutacji specjaliści ds. rehabilitacji społecznej przeprowadzą rozmowę podczas której zdiagnozowane zostaną problemy beneficjentów (diagnoza tyflopedagogiczna, społeczna i zawodowa),oraz podejmuje ostateczną decyzję o przydzieleniu osobie zainteresowanej wsparcia z jednoczesnym ustaleniem jego zakresu merytorycznego  i czasowego (opracowaniem Indywidualnego Planu Działania)

8. Zakres merytoryczny usług asystenckich

 1. Usługi asystenckie obejmują: w szczególności:
  • pomoc w przemieszczaniu się w wybrane przez klienta miejsce (np. pracy, nauki, rehabilitacji, kultu religijnego, terapii i leczenia, kursów, szkoleń itp.), wyłączając wspieranie osoby niewidomej w miejscu pracy i nauki, co powinno być zapewnione w innej formie asysty,
  • pomoc osobie niewidomej w zakupach, jednocześnie warunkiem tej usługi jest czynne uczestnictwo „Korzystającego” („Asystent” może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 2 kg),
  • wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych świadczeń dla osób niepełnosprawnych,
  • pomoc w przemieszczaniu się do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i hobbystycznych oraz pomoc w dowozie na nie i towarzyszenie w nich,
  • czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom nie zdolnym do samodzielnego czytania, pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź nie zdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego.
  • pomoc osobie niewidomej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych, możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem),
  • pomoc w ubieraniu się (np: dobór kolorystyki ubioru) z zaznaczeniem, iż „Asystent” nie będzie świadczył usług opiekuńczych.
 1. Usługi w szczególności nie obejmują:
 • wykonywania czynności gospodarczych i porządkowych np. sprzątania, gotowania, wykonywania remontów, adaptacji napraw, likwidacji barier architektonicznych itp.,
 • utrzymywania higieny, mycia, kąpania, ścielenia łóżka, karmienia, korzystania z toalety,
 • pielęgnacji wpierającej proces leczenia np. uzgadniania i pilnowania terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pilnowania terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pilnowania przyjmowania leków oraz obserwowania ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania itp.,
 • zmiany opatrunków, pomocy w użyciu środków pomocniczych materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, itp.,
 • rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu,
 • poradnictwa specjalistycznego np. interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego, prawnego, rozmów terapeutycznych, itp.,
 • pomocy w gospodarowaniu pieniędzmi, majątkiem. Itp.,
 • usługi przewozu osób.,
 1. Inne usługi i czynności niż określone w regulaminie mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy asystent wyrazi zgodę

9. Sposób świadczenia usług asystenckich:

 1. Osobie „Korzystającej” ze wsparcia w ramach projektu przysługuje 108 godziny wsparcia w całym okresie realizacji projektu tj. od 01.04.2020 – do 31.03.2021.

Liczba godzin wsparcia ulega podziałowi na 12 miesięcy co daje 9 godzin wsparcia do wykorzystania w każdym miesiącu realizacji projektu.

 1. Usługi asystenckie realizowane są na zasadzie współdziałania osoby niewidomej i asystenta. Podmiotem pracy asystenta jest beneficjent – „Korzystający”. „Asystenta” i „Korzystającego” łączy profesjonalna relacja wzajemnego szacunku.
 2. Świadczenie usług odbywa się na podstawie planu ustalanego między asystentem a korzystającym udziela pomocy w określonych czynnościach i zamierzeniach. Korzystający jest zobowiązany do 3 dnia każdego miesiąca przedstawić asystentowi miesięczny plan świadczenia usług uwzględniający planowane daty korzystania z usługi, zakres czasowy usługi, oraz przedmiot usługi (zgodnym z zakresem usług opisanym w 3 niniejszego regulaminu oraz Indywidualnym Planu Działania oprawnym podczas rekrutacji do projektu.
 3. w ciągu 2 dniu otrzymania miesięcznego planu, asystent ma obowiązek jego zaakceptowania lub zgłoszenia uwag. Miesięczne plany świadczenia usług podlegają kontroli koordynatora projektu. W sytuacjach spornych zarówno asystent jak i korzystający mają prawo informowania koordynatora projektu o zaistniałej sytuacji. Koordynator projektu ma decydujący głos w kwestiach spornych dotyczących miesięcznego planu świadczenia usług. Zmiana czasu i zakresu usług wymaga każdorazowo ustalenia i potwierdzenia takiej możliwości z „Asystentem” ew. koordynatorem projektu.
 4. Jednorazowa usługa asystencka nie powinna trwać krócej niż dwie godziny.
 5. Usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w godz. 6.00 – 22.00. W szczególnych wypadkach usługi mogą być świadczone o innych porach (za obopólną zgodą „Asystenta” i „Korzystającego”)
 6. Asystent ma prawo do wyznaczenia osoby, która zastąpi go w pełnieniu jego funkcji pod warunkiem iż zmiana ta zostanie uprzednio skonsultowana z koordynatorem projektu.
 7. Korzystający ma obowiązek pisemnego potwierdzania zakresu oraz ilości godzin wsparcia udzielonego w ramach centrum usług asystenckich, w karcie uczestnictwa beneficjenta. (asystent może udzielać pomocy w prowadzeniu karty)

 

11. Wkład własny finansowy korzystającego z usług asystenckich

 1. Osoba przystępująca do udziału w projekcie ma obowiązek wniesienia wkładu własnego finansowego w wysokości 25,50 zł.
 2. Opłatę uiszcza się w kasie Polskiego Związku Niewidomych lub na rachunek bankowy o numerze
 3. Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski pobiera jednorazową opłatę za udział w projekcie w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

12. Pozostałe zasady realizacji usług

 1. Po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem „Asystent” przerywa pracę i przerywa realizację usługi jeżeli:
 2. a) zastana sytuacja bądź wykonanie danego zadania zagraża zdrowiu lub życiu „Asystenta”, „Korzystającego”, osób trzecich,
 3. b) agresja lub oczekiwania „Korzystającego” nie pozwalają na kontynuowanie usługi, zgodnie z zasadami regulaminu,
 4. c) zachodzi podejrzenie, że działania podejmowane przez „Korzystającego” zmierzają do łamania prawa,
 5. d) pomoc i potrzeby „Korzystającego” zostają zabezpieczone przez inne służby.

W uzasadnionych przypadkach „Asystent” przerywa usługę w trybie natychmiastowym, informując o tym niezwłocznie koordynatora.

 1. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zarówno „Asystent” jak i „Korzystający” zobowiązani są w miarę swoich możliwość do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb i Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski.
 2. W celu zapewnienia wysokiej jakości, wykonywane usługi podlegają kontroli i są monitorowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, Monitoring realizowany jest bezpośrednio w miejscu realizacji usługi, telefonicznie lub w inny uzgodniony i dogodny dla „Korzystającego”  sposób.
 3. Korzystanie z usług asystenckich oznacza jednoczesne wyrażenie zgody przez klienta na udzielanie informacji służących kontroli i monitorowaniu jakości usług.
 4. W zakresie związanym z realizacją usługi, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożą stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Ja niżej podpisany ……………………………………………..

Pesel                       …………………………………………….

Oświadczam iż w zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu i w pełni go akceptuje. Jednocześnie zobowiązuję się wykonywać pracę „Asystenta” zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.