Walne Zebranie Koła PZN w Olesnie – 13.04.2015 (poniedziałek)

Z A P R O S Z E N I E

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski Koło w Oleśnie uprzejmie zawiadamia, że 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w Restauracji „RATUSZOWA” w Oleśnie, ul. Armii Krajowej 1 odbędzie się Walne Zebranie Koła PZN w Oleśnie.

Proponowany porządek Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Koła, przywitanie gości i zebranych członków Koła.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Koła.
3.Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania Koła.
5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Okręgu.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom Koła.
8. Zabranie głosu przez zaproszonych gości.

9. WYBORY i ogłoszenie wyników
– Wybór Prezesa Zarządu Koła.
– Wybór członków i zastępców Zarządu Koła.
– Wybór bądź nie Komisji Rewizyjnej Koła.
– Wybór Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.
– Ogłoszenie wyników wyborów.
– Dyskusja i wolne wnioski.
– Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Koła na następną kadencję oraz zamknięcie Zebrania.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie programu działania na kolejną kadencję oraz w sprawie przyjęcia wniosków.
11. Zamkniecie Zebrania

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu, oraz powiadomienie w miarę możliwości Zarządu Koła w Oleśnie telefonicznie

tel.  539 320 137

w dniach 31 marca lub 07 kwietnia br. tj. we wtorki – dni urzędowania Zarządu Koła  czy Państwo przybędą na obrady z przewodnikiem, czy bez przewodnika, ponieważ chcemy wiedzieć ile zamówić obiadów.

Prosimy o przybycie z ważną legitymacją członka PZN.

Zarząd Koła PZN w Olesnie


dyrektor